Ο επισκέπτης του παρόντος κόμβου αποδέχεται ότι η χρήση των πληροφοριών που παρέχονται γίνεται με δική του ευθύνη και δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι οι πληροφορίες που διατίθενται είναι πάντα σωστές.

Παρ' όλες τις συνεχείς βελτιώσεις που γίνονται στον τομέα των ατμοσφαιρικών μετρήσεων, αυτές μπορεί να έχουν λάθη και συνοδεύονται πάντα από αβεβαιότητες. Ο επισκέπτης πρέπει πάντα να λαμβάνει υπόψη του την πιθανότητα λανθασμένης μέτρησης.

Η παρούσα αποποίηση ευθύνης εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε ζημιά η οποία μπορεί να προκληθεί από οποιοδήποτε σφάλμα ή έλλειψη πληροφόρησης, διακοπή ή καθυστέρηση παροχής των πληροφοριών.

Σε καμία περίπτωση οποιοσδήποτε φορέας ή πρόσωπο που εμπλέκεται στην παροχή πληροφοριών στον κόμβο αυτό έχει ευθύνη για άμεση ή έμμεση ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση του κόμβου. Ο χρήστης αποδέχεται ότι αυτή η αποποίηση ευθύνης ισχύει για το σύνολο των πληροφοριών που διατίθενται στον κόμβο.

To περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του κόμβου αυτού διατίθενται στους επισκέπτες του κόμβου αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση τους, σε οποιοδήποτε άλλο μέσο καθώς και για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς γραπτή άδεια.